Päättäjä puun ja kuoren välissä

Share |

Tiistai 19.3.2019


Vii­me per­jan­tai­na sei­soim­me edus­kun­ta­ta­lon por­tail­la ot­ta­mas­sa vas­taan nuor­ten il­mas­to­mars­sia, mie­le­nil­mai­sua, jo­hon ot­ti osaa yli 3 000 nuor­ta. Suo­ma­lai­sis­sa kou­luis­sa suh­tau­dut­tiin vaih­te­le­vas­ti il­mas­ton puo­les­ta mars­siin, osas­sa kan­nus­tet­tiin ja osas­sa toi­vot­tiin, et­tä nuo­ret jät­täi­si­vät mars­sin vä­liin.

Per­jan­tain Koil­lis­sa­no­mis­ta luin, et­tä Kuu­sa­mos­sa mars­sit­tiin­kin jo tors­tai­na ”Snou­ka­taan­ko Ru­kal­la vie­lä vuon­na 2080?” -ta­pah­tu­maan.

Nuo­ret sai­vat mah­dol­li­suu­den ol­la kan­taa­ot­ta­via ja mu­ka­na mars­sil­la. Nuo­ria tu­lee­kin kan­nus­taa ker­to­maan mie­li­pi­teen­sä ja toi­mi­maan ak­tii­vi­ses­ti oman nä­ke­myk­sen­sä puo­les­ta.

Sa­moi­hin ai­koi­hin kol­me vuot­ta sit­ten maa­lis­kuus­sa olin Se­naa­tin­to­ril­la kuu­sa­mo­lais­ten vil­je­li­jöi­den mu­ka­na, kun he osoit­ti­vat miel­tään yli 5000 ih­mi­sen ja yli 700 trak­to­rin voi­min. Maa­ta­lous­tuot­ta­jien ta­lou­del­li­nen ti­lan­ne oli tu­ka­la jo sil­loin, ei­kä kak­si vii­meis­tä sää­o­lo­jen vuok­si poik­keuk­sel­lis­ta sa­to­kaut­ta ole teh­neet ti­lan­net­ta hel­pom­mak­si.

Maa­lis­kuun trak­to­ri­mars­si oli nä­ky­vä ja sa­mal­la esi­mer­kil­li­ses­ti to­teu­tet­tu mie­le­nil­maus ker­to­en tuot­ta­jien ah­din­gos­ta. Sa­mas­sa yh­tey­des­sä päät­tä­jil­le vä­li­te­tyt use­at hy­vät toi­men­pi­de-eh­do­tuk­set otet­tiin tark­kaan sel­vi­tys­työ­hön.

Jos meil­lä ei hoi­de­ta met­siä te­hok­kaas­ti ja tuo­te­ta puu­poh­jai­sia raa­ka-ai­nei­ta, ne teh­dään vas­tuut­to­mim­mis­sa mais­sa tai fos­sii­li­sis­ta raa­ka-ai­neis­ta.

Mo­niin toi­miin ryh­dyt­tiin vä­lit­tö­mäs­ti. Kan­sal­li­sen tuen mää­rä­ra­haa nos­tet­tiin sekä työ­hy­vin­voin­tia ja tuot­ta­jien jak­sa­mis­ta edis­tet­tiin laa­jas­ti eri­lai­sis­sa hank­keis­sa. Yh­te­nä uu­te­na toi­me­na pe­rus­tet­tiin ruo­ka­val­tuu­te­tun vir­ka. Ruo­ka­val­tuu­te­tun teh­tä­vä­nä on neu­voa ja val­voa elin­tar­vi­ke­ket­jun toi­min­taa ta­voit­tee­na oi­keu­den­mu­kai­sem­man tu­lon­ja­on saa­mi­nen ruo­ka­ket­juun.

Päät­tä­jä on mon­ta ker­taa vai­ke­as­sa int­res­sien ris­ti­pai­nees­sa, niin sa­no­tus­ti puun ja kuo­ren vä­lis­sä. Päät­tä­jän pi­täi­si pys­tyä te­ke­mään rat­kai­su­ja, joka ede­saut­taa vas­tak­kais­ten ta­ho­jen toi­vei­ta tai on hyö­dyk­si mo­lem­mil­le ta­hoil­le.

Il­mas­to­muu­tok­sen rat­kai­suk­si on esi­tet­ty met­sien hak­kui­den pie­nen­tä­mis­tä ja mai­to- ja li­ha­tuot­tei­den käy­tön vä­hen­tä­mis­tä. Juu­ri nii­tä asi­oi­ta, jot­ka han­ka­loit­tai­si­vat suo­ma­lai­sen maa- ja met­sä­ta­lou­den ase­maa ja vei­si suo­ma­lai­sil­ta työ­tä ja toi­meen­tu­loa. Ruo­ka­tuo­tan­tom­me hei­ken­tä­mi­nen kan­sal­li­sen il­mas­to­po­li­tii­kan toi­mil­la voi­si joh­taa pääs­tö­jen kas­vuun muu­al­la maa­il­mas­sa.

Jos meil­lä ei hoi­de­ta met­siä te­hok­kaas­ti ja tuo­te­ta puu­poh­jai­sia raa­ka-ai­nei­ta, ne teh­dään vas­tuut­to­mim­mis­sa mais­sa tai fos­sii­li­sis­ta raa­ka-ai­neis­ta. Suo­ma­lais­ta puh­das­ta, lä­hel­lä tuo­tet­tua ruo­kaa, uu­siu­tu­vaa ener­gi­aa ja puu­ra­ken­ta­mis­ta tar­vi­taan tu­le­vai­suu­des­sa yhä enem­män.

Nuor­ten il­mas­to­vies­ti pi­tää ot­taa va­ka­vas­ti ja luo­da kes­tä­viä rat­kai­su­ja. Ruo­ka­va­lin­noil­laan ih­mi­set voi­vat pie­nen­tää hii­li­ja­lan­jäl­ke­ään li­sää­mäl­lä lä­hi­ruu­an ja vil­li­ruu­an osuut­ta ja vält­tä­mäl­lä hä­vik­kiä. Re­a­li­teet­ti myös on, et­tä joka puo­lel­le Suo­mea ei saa­da ym­pä­ris­töys­tä­väl­lis­tä rai­de­lii­ken­net­tä, jo­ten mei­dän kai­roil­la pit­kil­lä au­to­mat­koil­la tu­lee suo­sia bi­o­polt­to­ai­nei­ta.

Tär­keim­mät il­mas­ton­muu­tos­ta hil­lit­se­vät va­lin­nat te­kee jo­kai­nen meis­tä ai­van it­se lii­ken­tees­sä, asu­mi­ses­sa ja ruu­as­sa. Kun jo­kai­nen te­kee pie­nen­kin vas­tuul­li­sen muu­tok­sen il­mas­to­ta­voit­teen suun­taan, olem­me mat­kal­la koh­ti pa­rem­paan.

Kolumni julkaistu Koillissanomissa 19.3.2019


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini