Ilmastotekoja - nyt

Share |

Maanantai 18.3.2019


Vii­me per­jan­tai­na sei­soim­me edus­kun­ta­ta­lon por­tail­la ot­ta­mas­sa vas­taan nuor­ten il­mas­to­mars­sia, mie­le­nil­mai­sua, jo­hon ot­ti osaa yli 3000 nuor­ta. Nuo­ret vaa­ti­vat vä­lit­tö­miä il­mas­to­te­ko­ja.

Kol­me vuot­ta sit­ten maa­lis­kuus­sa olim­me Se­naa­tin­to­ril­la vil­je­li­jöi­den mu­ka­na, kun he osoit­ti­vat miel­tään yli 5 000 ih­mi­sen ja yli 700 trak­to­rin voi­min.

Maa­lis­kuun trak­to­ri­mars­si oli nä­ky­vä ja sa­mal­la esi­mer­kil­li­ses­ti to­teu­tet­tu mie­le­nil­maus ker­to­en tuot­ta­jien ah­din­gos­ta. Ti­lai­suu­des­sa päät­tä­jil­le vä­li­te­tyt use­at hy­vät toi­men­pi­de-eh­do­tuk­set otet­tiin pää­tök­sis­sä huo­mi­oon.

Päät­tä­jä on mon­ta ker­taa vai­ke­as­sa int­res­sien ris­ti­pai­nees­sa. Päät­tä­jän pi­täi­si pys­tyä te­ke­mään rat­kai­su­ja, jot­ka ede­saut­ta­vat vas­tak­kais­ten ta­ho­jen toi­vei­ta tai ovat hyö­dyk­si mo­lem­mil­le ta­hoil­le.

Il­mas­ton­muu­tok­sen rat­kai­suk­si on esi­tet­ty met­sien hak­kui­den pie­nen­tä­mis­tä sekä mai­to- ja li­ha­tuot­tei­den käy­tön vä­hen­tä­mis­tä. Juu­ri nii­tä asi­oi­ta, jot­ka han­ka­loit­tai­si­vat suo­ma­lai­sen maa- ja met­sä­ta­lou­den ase­maa ja vei­si­vät suo­ma­lai­sil­ta työ­tä ja toi­meen­tu­loa.

Oman ruo­ka­tuo­tan­tom­me hei­ken­tä­mi­nen voi­si joh­taa pääs­tö­jen kas­vuun muu­al­la maa­il­mas­sa. Jos meil­lä ei hoi­de­ta met­siä te­hok­kaas­ti ja tuo­te­ta puu­poh­jai­sia raa­ka-ai­nei­ta, tuot­teet teh­dään vas­tuut­to­mim­mis­sa mais­sa tai fos­sii­li­sis­ta raa­ka-ai­neis­ta.

Suo­ma­lais­ta puh­das­ta, lä­hel­lä tuo­tet­tua ruo­kaa sekä uu­siu­tu­vaa ener­gi­aa ja puu­ra­ken­ta­mis­ta tar­vi­taan tu­le­vai­suu­des­sa yhä enem­män.

Nuor­ten il­mas­to­vies­ti pi­tää ot­taa va­ka­vas­ti. Ruo­ka­va­lin­nois­saan ih­mi­set voi­vat pie­nen­tää hii­li­ja­lan­jäl­ke­ään li­sää­mäl­lä lä­hi­ruu­an ja vil­li­ruu­an osuut­ta ja vält­tä­mäl­lä hä­vik­kiä.

Re­a­li­teet­ti myös on, et­tä joka puo­lel­le Suo­mea ei saa­da ym­pä­ris­töys­tä­väl­lis­tä rai­de­lii­ken­net­tä, jo­ten esi­mer­kik­si Kuu­sa­mon kai­roil­la pit­kil­lä au­to­mat­koil­la voi suo­sia bi­o­polt­to­ai­nei­ta.

Tär­keim­mät il­mas­ton­muu­tos­ta hil­lit­se­vät va­lin­nat te­kee jo­kai­nen meis­tä ai­van it­se lii­ken­tees­sä, asu­mi­ses­sa ja ruu­as­sa. Kun jo­kai­nen te­kee pie­nen­kin vas­tuul­li­sen muu­tok­sen il­mas­to­ta­voit­teen suun­taan, olem­me mat­kal­la pa­rem­paan.

Kirjoitus on julkaistu Suomenmaassa 18.3.2019

Avainsanat: Ilmasto, ilmastomarssi, ruoka, uusiutuva energia, puurakentaminen, liikenne


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini