Terveisiä Sotkamosta

Share |

Keskiviikko 13.6.2018 klo 17:37


Yli 4000 kes­kus­ta­lais­ta viet­ti vii­kon­lo­pun Kes­kus­tan puo­lu­e­ko­kouk­ses­sa Sot­ka­mos­sa. Poh­jois-Poh­jan­maan pii­ris­tä pai­kal­la oli yli 400 vi­ral­li­sen edus­ta­jan li­säk­si sa­to­ja har­ras­ta­jia. Mi­nul­la oli tänä vuon­na oma hen­ki­lö­koh­tai­nen juh­la­vuo­si, sil­lä en­sim­mäi­ses­tä puo­lu­e­ko­kouk­ses­ta tuli 20 vuot­ta täy­teen.

Kat­seem­me on nyt siir­ret­ty tu­le­vai­suu­teen. Ko­kouk­ses­sa hy­väk­syt­tiin uu­si pe­ri­aa­te­oh­jel­ma, jota on työs­tet­ty koko ken­tän voi­min vuo­des­ta 2015. Ta­sa­pai­nos­sa, eteen­päin -ni­meä kan­ta­va pe­ri­aa­te­oh­jel­ma si­säl­tää 101 pe­ri­aa­tet­ta, jos­sa joh­ta­va­na lan­ka­na on ih­mi­sen hy­vän elä­män edel­ly­tyk­set. Puo­lu­et­ta ku­va­taan sau­na­na, jon­ka lau­teil­le jo­kai­nen saa tul­la sa­ma­nar­voi­se­na ja kel­paa juu­ri sel­lai­se­na kuin on.

Pu­heen­joh­ta­ja Si­pi­lä oli omin kä­sin ra­ken­nel­lut vers­taal­laan näyt­tä­vän pari met­riä kor­ke­an Luot­ta­muk­sen api­lan, jol­la hän ha­vain­nol­lis­ti kes­kus­tan pää­vies­tin. Luot­ta­muk­sen api­lan leh­dil­le tii­vis­tyy kes­kus­tan po­li­tii­kan ydin. Ne ovat osaa­va kas­vu, huo­len­pi­to, re­a­lis­ti­nen vih­reys ja vas­tuun­kan­to.

Ko­kouk­ses­sa kä­si­tel­tiin myös sään­tö­uu­dis­tus, jota on val­mis­tel­tu vuo­des­ta 2016 läh­tien. Jul­ki­suu­des­sa nä­ky­vim­pä­nä ol­lut eh­do­tus puo­lu­e­sih­tee­rin va­lin­ta­ta­van muut­ta­mi­ses­ta kaa­tui va­li­o­kun­ta­kä­sit­te­lyn ai­ka­na. Nuo­ret pu­heen­joh­ta­jat yrit­ti­vät muu­tos­ta asi­aan vie­lä isos­sa sa­lis­sa, mut­ta ko­kous­vä­ki ei läm­men­nyt asi­al­le.

Ko­kouk­ses­sa kä­si­tel­tiin en­nä­tys­mää­rä aloit­tei­ta. Kuu­sa­mo­lais­ten jä­sen­mak­su­a­loi­tet­ta ei hy­väk­syt­ty, mut­ta po­ron­hoi­to­lain päi­vit­tä­mis­tä kos­ke­vaan aloit­tee­seen puo­lu­e­ko­kous yh­tyi. Ko­kous to­te­si, et­tä po­ron­hoi­to­la­ki on jo van­ha ja sen ko­ko­nai­suu­dis­tus on rat­kais­ta­va seu­raa­vas­sa hal­li­tu­soh­jel­mas­sa.

Ko­kouk­sen jän­nit­tä­vin osuus on eit­tä­mät­tä hen­ki­lö­va­lin­nat. Eh­dok­kaat ovat kam­pan­joi­neet koko pii­ri­ko­kous­ke­vään. Pit­kä kier­tä­mi­nen oli hi­o­nut eh­do­kas­po­ru­kan hy­vin yh­te­näi­sek­si. Vii­mei­set kier­rok­set käy­tiin lau­an­tai­na, kun he kier­si­vät jo­kai­sen pii­rin ryh­mä­ko­kouk­ses­sa.

Kes­kus­tan puo­lu­e­joh­don su­ku­puo­li­ja­kau­tu­ma muut­tui reip­paas­ti edel­li­seen ver­rat­tu­na. Hen­ki­lö­va­lin­nat oli­vat osaa­vien ja ak­tii­vis­ten nais­ten esiin­mars­si. En­sim­mäi­sen ker­ran puo­lu­een 112-vuo­ti­ses­sa his­to­ri­as­sa puo­lu­e­joh­dos­sa on nyt nai­se­nem­mis­tö. Puo­lu­e­sih­tee­rik­si va­lit­tu Riik­ka Pirk­ka­lai­nen on vas­ta toi­nen nai­nen teh­tä­väs­sään. Er­ja Ti­kan puo­lu­e­sih­tee­ri­kau­des­ta on jo nel­jän­nes­vuo­si­sa­ta ai­kaa.

Help­poon paik­kaan uu­si joh­to­vii­sik­ko ei pää­se. Uu­del­la puo­lu­e­joh­dol­la on kova pai­ne on­nis­tua kään­tä­mään puo­lu­een kan­na­tus nou­suun en­nen en­si ke­vään vaa­le­ja.

Kes­kus­ta­nais­ten pu­heen­joh­ta­ja­na mi­nul­la oli kun­ni­a­teh­tä­vä yh­des­sä nuor­ten pu­heen­joh­ta­jan kans­sa toi­mia pää­juh­lan juon­ta­ja­na. Ko­ke­mus oli hie­no. Oh­jel­maa oli mu­ka­va teh­dä osaa­vien am­mat­ti­lais­ten kans­sa.

Ko­kou­sa­si­oi­den ja juh­lien ohes­sa kat­sot­tiin pe­rä­pal­lo-ot­te­lua, tans­sit­tiin Naa­pu­ri­vaa­ran la­val­la, tu­tus­tut­tiin mes­suo­sas­ton esit­te­lyi­hin ja mars­sit­tiin vih­re­ät li­put hul­mu­ten. Kyl­lä Kai­nuun pii­ri oli teh­nyt upe­an oh­jel­man koko vii­kon­lo­puk­si.

Vuon­na 2020 Kes­kus­ta val­loit­taa pää­kau­pun­ki­seu­dun. Seu­raa­va puo­lu­e­ko­kous pi­de­tään Van­taal­la.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini