Pieniä pyörteitä tietotulvassa

Share |

Keskiviikko 4.4.2018 klo 5:09


Ih­mi­nen elää tie­to­tul­vas­sa. Hän sel­viy­tyy kar­si­mal­la mie­les­tään tie­toa, joka on oman kan­nan vas­tais­ta ja pai­not­taa tie­toa, joka tu­kee omaa kä­si­tys­tä asi­as­ta.

Tie­don va­li­koi­va käyt­tö nä­kyy eri­tyi­sen vah­vas­ti edus­kun­nan ky­se­ly­tun­neil­la. Yk­si sään­nöl­li­ses­ti pul­pah­ta­va väi­te on, et­tä hal­li­tus omil­la te­oil­laan li­sää suo­ma­lais­ten tu­lo­e­ro­ja ja eri­ar­vois­taa suo­ma­lai­sia.

Op­po­si­tio käyt­tää sir­pa­le­tie­toa to­dis­taak­seen hal­li­tuk­sen epä­on­nis­tu­mi­sia ja tä­hän hal­li­tuk­sen mi­nis­te­ri vas­taa ker­to­mal­la la­ve­as­ti hal­li­tuk­sen hy­vis­tä te­ois­ta. To­tuut­ta ei ole kuu­li­jan help­po löy­tää, sil­lä tie­toa löy­tyy puo­les­ta ja vas­taan.

SIipilän hal­li­tus omas­sa oh­jel­mas­saan on läh­te­nyt sii­tä, et­tä työl­li­syy­den vah­vis­ta­mi­nen on pa­ras kei­no tor­jua köy­hyyt­tä, eri­ar­voi­suut­ta ja syr­jäy­ty­mis­tä. Jo­tain on­nis­tu­mi­sis­ta ker­too se, et­tä työs­sä­käy­vien osuus työ­i­käi­sis­tä on ylit­tä­nyt 71 pro­sent­tia en­sim­mäis­tä ker­taa lä­hes 30 vuo­teen. Työ­paik­ka on edel­leen pa­ras kei­no syr­jäy­ty­mis­tä vas­taan.

Vaik­ka OECD:n ra­por­tin mu­kaan Suo­mes­sa on Eu­roo­pan uni­o­nin pie­nin köy­hyys­ris­ki ja tu­lo­e­rom­me ovat pie­net, sil­ti osa suo­ma­lai­sis­ta ei pysy mu­ka­na yh­teis­kun­nas­sa.

Yksi eri­tyis­toi­mia tar­vit­se­va ryh­mä ovat työt­tö­mät, joil­ta puut­tuu ko­ko­naan toi­sen as­teen tut­kin­to. Suo­mes­sa vail­la toi­sen as­teen tut­kin­toa on yli 600 000 työ­i­käis­tä. Tä­män ryh­män työl­li­syy­sas­te on vain 43%. Hei­dän koh­dal­laan ky­sees­sä ovat niin pit­kä­kes­toi­set eri­ar­vois­tu­misp­ro­ses­sit, et­tä vai­ku­tus on syn­ty­nyt mo­nien hal­li­tus­ten ai­ka­na.

Ra­pi­at vuo­si sit­ten pää­mi­nis­te­ri aset­ti pro­fes­so­ri Juho Saa­ren ve­tä­mään työ­ryh­mää, jon­ka teh­tä­vä oli löy­tää kei­no­ja joil­la var­mis­te­taan kai­kil­le suo­ma­lai­sil­le edel­ly­tyk­set pär­jää­mi­sel­le ja osal­lis­tu­mi­sel­le yh­teis­kun­nas­sa. Sain edus­taa omaa ryh­mää­ni ti­lai­suu­des­sa, jos­sa ra­por­tin tu­lok­set esi­tel­tiin kan­sa­ne­dus­ta­jil­le.

RAaportista yh­teen­ve­to­na voi to­de­ta, et­tä jul­ki­sen val­lan vas­tuul­la ole­via toi­mia pi­tää uu­dis­taa, jot­ta kan­sa­lai­nen ky­ke­ni­si omaan vas­tuu­seen, aloit­teel­li­suu­teen ja riip­pu­mat­to­muu­teen. Tyy­ty­väi­se­nä voi to­de­ta, et­tä tä­mä­hän on al­ki­o­lai­sen aat­teen pe­rus­ta­na ole­vaa "it­sen­sä­aut­ta­mis­ky­vyn vah­vis­ta­mis­ta".

Nyt on ryh­dyt­tä­vä työ­hön Juho Saa­ren ra­por­tin lin­jaus­ten mu­kai­ses­ti. Osa eh­do­tuk­sis­ta on mit­ta­luo­kal­taan niin suu­ria, et­tä ne ovat hal­li­tu­soh­jel­ma­ky­sy­myk­siä, osa eh­do­tuk­sis­ta on jo me­neil­lään Si­pi­län hal­li­tuk­sen päät­tä­mi­nä ke­hit­tä­mis­toi­mi­na.

Kansainvälisessä ver­tai­lus­sa Suo­mi on ta­sai­sen tu­lon­ja­on maa ja vah­va hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­ta. Suo­mi on pääs­syt täl­lä hal­li­tus­kau­del­la jäl­leen kas­vun ural­le. Tu­le­vil­la pää­tök­sil­lä on huo­leh­dit­ta­va sii­tä, et­tä kaik­kein hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vat pää­se­vät osal­li­sek­si täs­tä hy­väs­tä.

Suo­mi on mo­nil­la mit­ta­reil­la myös maa­il­man pa­ras maa asuk­kail­leen. Vii­mek­si Suo­mi ju­lis­tet­tiin maa­il­man on­nel­li­sim­mak­si maak­si YK:n jul­kai­se­mas­sa The World Hap­pi­ness Re­port –tut­ki­muk­ses­sa. Sa­moi­hin ai­koi­hin tuli tie­to, et­tä kuu­sa­mo­lai­set ovat Suo­men nel­jän­nek­si tyy­ty­väi­sim­mät.

Nämä kak­si vii­meis­tä mai­nit­se­maa­ni tie­to­tul­van tie­don­jy­väs­tä ovat mi­nul­le ar­vok­kai­ta, sil­lä ne tu­ke­vat mi­nun omaa kä­si­tys­tä­ni yh­teis­kun­nan ti­las­ta.

Julkaistu 3.4. Koillissanomat -lehdessä


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini