Kulttuurimatkailu kasvuun

Share |

Keskiviikko 24.5.2017


Matkailu kasvaa Suomessa muuta taloutta nopeammin. Erityisesti meillä Pohjois-Suomessa matkailun kasvu on ollut näkyvää. Matkai­lu­a­lalle uskotaan syntyvän 40 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä. Kasvun ääriä ei näy.

Meillä Koillismaalla talvikausi on vahva, mutta kasvua sopii talveen, mutta vielä enemmän kesään ja syksyyn. Tavoite on ympä­ri­vuo­ti­suus.

Matkailija hakee Suomesta puhdasta luontoa. Hakusanoina Suomesta Internet-palveluissa ovat suojeluun liittyvät haut. Kansain­vä­listen matkai­li­joiden mielikuvat Suomesta painottuvat siis puhtaaseen luontoon. Sitä kuvaa meidän pitää jatkossakin vaalia, mutta vahvistetaan sitä muilla toimilla. Yksi iso mahdollisuus on kult­tuu­ri­mat­kailu.

Nykyistä selvästi useampi suomalaiseen luontoon ja elämäntyyliin ihastunut matkailija varmasti vierailisi kult­tuu­ri­koh­teissa ja osallistuisi kult­tuu­ri­mat­kai­lu­ak­ti­vi­teet­teihin, jos tarjonta olisi sopivasti paketoitu. Kysymys on siitä, minkälainen kokonaistuote luonnosta, elämän­tyy­listä ja kulttuurista osataan rakentaa.

Nyt kuulen jo lukijoiden hymähtelyä: Meilläkö muka kulttuuria! On sitä. Ihminen on vaikuttanut alueella tuhansien vuosien ajan, joten jälkiä on jäänyt. Matkai­lu­pal­ve­luihin on mahdollisuus yhdistää runsaasti kult­tuu­ril­lisia elementtejä.

Matkailija odottaa kohtaavansa meidän alkuperäistä elämäntapaa, suoma­lai­suutta, kult­tuu­ri­pe­rintöä ja ruoka­kult­tuuria sekä niitä koskevaa tekemistä. Meidän omat tarinamme ovat kiinnostavia, mutta aivan liian vähän hyödynnettyjä.

Emme toki ole ihan tyhjän päällä, sillä meillä on toukokuussa Atimot ja kesällä saamme nauttia kesä­te­at­te­reista, kosken­las­ku­ki­soista, Pääta­lo­päi­vistä ja Karhujuhlista. Meillä on Saunatour ja Wildfood muutamia mainitakseni.

Pääministeri Juha Sipilän hallitus on ensimmäinen hallitus Suomessa, joka tunnustaa matkailun suuren merkityksen talous­kas­vulle ja työl­li­syy­delle. Yritysten vien­ti­toi­mintaa ja matkailun edistämistä tuetaan yhteensä 50 miljoonan euron lisä­ra­hoi­tuk­sella vuosina 2018 ja 2019.

Kehyskauden 2018-2021 kansallisena tavoitteena on edistää kult­tuu­ri­sesti kestäviä teema­poh­jaisia matkai­lu­tuot­teita. Kult­tuu­ri­mat­kailun kehit­tä­mis­st­ra­te­gian päivittäminen käynnistetään tänä vuonna.

Matkailussa kult­tuu­ri­koh­teet ovat veto­voi­ma­te­ki­jöitä. Nykyisellään tästä hyötyy kult­tuu­ri­koh­teiden lähiympäristö, ei niinkään itse kult­tuu­ri­toi­mijat. Kehyskaudella pyritään etsimään keinoja siihen, kuinka kasvavasta matkai­lu­tu­losta ohjautuisi nykyistä enemmän kulttuurin tuottajille.

Tänä vuonna Suomi on mukana Euroopan komission kilpailussa, jossa etsitään nousevia kult­tuu­ri­mat­kai­lu­koh­teita. Nyt Koillismaalle pystyyn inno­va­tii­visia ryhmiä, jotka nostavat Saunatourin tavoin meidän arkisia juttuja kult­tuu­ri­mat­kai­lu­tuot­teeksi.

Kult­tuu­ri­mat­kailun kehittäminen on osa tulevien maakuntien työtä. Maakunnan laajaan tehtä­vä­kent­tään tulee kuulumaan alueen kulttuurin edistäminen, elin­kei­no­e­lämän ja inno­vaa­ti­oym­pä­ristön kehittäminen ja rahoittaminen ja niihin liittyvä koulutus ja osaaminen.

Kuusamossa on oiva tilaisuus nostaa kult­tuu­ri­mat­kailu nykyistä vahvemmin kehittämisen kohteeksi, sillä Kuusamon oman 150-vuotis­juh­la­vuoden lisäksi vietetään Euroopan unionin kult­tuu­ri­pe­rinnön teemavuotta.

Kirjoitus on julkaista Koillissanomissa 23.5.2017


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini